Obchodní podmínky – DSK

Pronájem dočasné stavební konstrukce (DSK)

Obchodní podmnínky pro pronájem lešení včetně montáže a demontáže:

  • Při pronájmu montovaného lešení (DSK) nese pronajímatel plnou odpovědnost za dodržení všech norem a předpisů platných v ČR pro montáž dočasných stavebních konstrukcí
  • Před započetím montáže je nájemce povinen zajistit stavební připravenost dle specifikace v nabídce. Nedodržení této povinnosti může generovat další vícenáklady, které je nájemce povinen uhradit
  • Po montáži je lešení předáno do užívání předávacím protokolem, ve kterém je vyznačeno zejména místo stavby, datum předání do užívání, výměru předaného lešení, osobu odpovědnou za správnou montáž a poučení o podmínkách užívání. Součástí protokolu může být i návod k užívání konstrukce lešení
  • Protokol musí být podepsaný poveřenou osobou ze strany nájemce. Bez podepsaného protokolu nelze lešení užívat
  • Na sestaveném lešení není povoleno provádět jakékoliv úúravy nebo jej demontovat, není-li v konkrétním případě domluveno jinak. Porušením tohoto bodu přechází na nájemce kompletní odpovědnost za poškozené nebo poztrácené díly lešení a dále vzniká právo pronajimateli účtovat náklady spojené s nápravou stavu a se zjištěním způsobených škod, inventarizací, odvozem a uskladněním lešení a to v hodinových sazbách za vícepráce.
  • Pronajímatel nenese odpovědnost za škody  způsobené užíváním sestaveného lešení vzniklé v souvislosti s porušením Rámcové smlouvy nebo porušením předpisů BOZP
  • Před demontáží je nájemce povinen zbavit lešení zbytků materiálu, nářadí a všeho, co není původní součástí lešení
  • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené pádem předmětů, suti nebo zbytků stavebních hmot ponechaných na lešení.
  • Nájemce je odpovědný za to, aby v průběhu užívání lešení bylo užíváno pouze osobami oprávněnými a řádně proškolenými pro práce na DSK a je povinen zajistit lešení proti jeho poškození, zcizení nebo užívání nepovolanými osobami

Kromě těchto podmínek také platí přiměřeně

Obecná ustanovení obchodních podmínek

a

Platební podmínky