Obchodní podmínky – materiál

Pronájem sady lešení

Obchodní podmnínky pro pronájem lešení bez montáže a demontáže:

  • Při pronájmu sady lešení nenese pronajímatel žádnou odpovědnost za dodržení všech norem a předpisů platných v ČR pro montáž dočasných stavebních konstrukcí
  • Sada lešení je předána do užívání předávacím protokolem, který obsahuje kompletní soupis předávaných komponent a výměru, pro kterou je sada lešení kalkulována
  • Pronájem sady lešení počíná běžet dnem předání a počítá se z předané výměry lešení uvedené na předávacím protokolu a končí dnem vrácení sady lešení a opětovným podepsáním předávacího protokolu bez ohledu na to, kolik dní a v jaké výměře bylo lešení v průběhu trvání pronájmu sestaveno
  • Nájemce je plně odpovědný za poškození, ztrátu (i dílčí) nebo nadměrné opotřebení jednotlivých komponent lešení. Dále nese plnou odpovědnost za dodržení platných norem a předpisů BOZP při montáži, demontáži a užívání lešení
  • Před vrácením lešení z pronájmu bude provedena kontrola komponent a poškozené, ztracené nebo nadměrně použité komponenty budou zapsány v předávacím protokolu a předempsány k úhradě
  • Nadměrně znečištěné komponenty budou následně vyčištěny na náklady nájemce

Kromě těchto podmínek také platí přiměřeně

Obecná ustanovení obchodních podmínek

a

Platební podmínky