Obchodní podmínky – platby

Platební podmínky

 • Ceny za užívání, montáž, demontáž popř. dopravu a další práce se sjednají dohodou dle ceníku a obvykle jsou uvedeny v nabídce nebo kalkulaci lešení
 • Ostatní práce a úkony, které nebyly sjednané v kalkulaci nebo nabídce jsou účtovány podle platného ceníku, který je v aktuální verzi na www stránkách pronajímatele a také obvykle součástí nabídky lešení
 • Nájemce je povinen uhradit pronajímateli zálohu na lešenářské práce ve sjednané výši, není-li dohodnuto jinak
 • Faktura za montáž se vystavuje bezprostředně po předání DSK do pronájmu
 • Faktura za demontáž se vystavuje bezprostředně po předání DSK z pronájmu
 • Faktura za pronájem lešení nebo DSK se vystavuje jednou měsíčně. Pokud je pronajímaná doba kratší nežli jeden měsíc, popřípadě pokud pronájem skončí v průběhu měsíce, bude faktura vystavenabezprostředně po ukončení pronájmu
 • Faktura za dopravu a další práce a úkony dle ceníku se vystavuje bezprostředně po jejich provedení
 • Faktury se vystavují se splatností 14 dní, není-li dohodnuto jinak
 • Za včas uhrazenou je faktura považována, pokud je celá fakturovaná částka připsána na účet pronajímatele nejpozději v den splatnosti faktury
 • Bude-li nájemce v prodlení s placením jakékoliv vystavené faktury, je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní úrok a nájemce se zavazuje jej uhradit. Úrok z prodlení je sjednán následovně:
  • je-li platba připsána na účet v termínu 1 – 15 kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení 0,05% denně z celkové neuhrazené dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení
  • je-li platba připsána na účet v termínu 16-30 kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení počínaje 16. dnem po splatnosti 0,1% denně z celkové dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení
  • je-li platba připsána na účet v termínu 31 a více kalendářních dnů po splatnosti, činí smluvní úrok z prodlení 0,5% denně z celkové neuhrazené dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení a to ode dne splatnosti faktury
 • Je-li nájemce v prodlení s úhradou kterékoliv faktury více než 7 dní, je pronajímatel oprávněn demontovat a odvézt veškerý pronajatý materiál a to na náklady nájemce. Nájemce se zavazuje tyto náklady v plné výši uhradit. Toto nájemce nijak nezbavuje povinnosti uhradit všechny závazky vůči pronajímateli a to včetně vícenákladů, smluvních úroků a pokut.