Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zde naleznete stručné obchodní podmínky. Podrobné obchodní podmínky naleznete ke stažení mezi dokumenty. Jsou také součástí Rámcové smlouvy, kterou je nutné podepsat před zahájením spolupráce. Dokumentace k jednotlivým zakázkám se potom stává přílohou podepsané Rámcové smlouvy. Vzor rámcové smlouvy je také k dispozici v dokumentech ke stažení.

Jestliže by vznikl rozpor mezi informacemi uvedenými v rámcové smlouvě a informacemi zveřejněnými v této části, platí vždy informace uvedené v rámcové smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Obecná ustanovení obchodních podmínek

Obecné podmínky jsou definovány těmito několika body:

  • Nájemce je povinen s pronajatým lešení nakládat s odbornou péčí, obvyklým způsobem a za účelem, pro který lešení objednal
  • Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození, či znehodnocení pronajatého lešení a vzniklou škodu uhradí v pořizovacích cenách
  • Všechny škody nebo nadměrné opotřebení lešení je nájemce povinen zaplatit pronajimateli do 10 dnů od jejich vzniku
  • Nájemce nesmí dát po dobu pronájmu lešení do užívání jinému. V příápadě porušení tohoto bodu má pronajímatel právo účtovat přirážku k pronájmu ve výši 100 %. Toto se nevztahuje na dodavatele prací pracujících pro nájemce, kteří využívají lešení k dodání objednaných prací
  • Nájemce je povinen provádět na pronajatém lešení údržbu na svůj náklad. Je povinen udržovat pronajaté lešení ve stavu, v jakém jej převzla s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
  • Nájemce nesmí na pronajatém lešení provádět žádné nevratné zásahy a úpravy.
  • Nájemce je povinen vrátit pronajaté lešení čisté a očištěné od malt a zbytků stavebních hmot, samozřejmě s přihlédnutím ke stavu a běžnému opotřebení lešení
  • Pronajímatel smí na lešení umístit své reklamní materiály s přihlédnutím k bezpečnostním předpisům

Spolupráce s naší půjčovnou obecně může probíhat ve dvou režimech nebo jejich kombinacích:

1. Pronájem dočasné stavební konstrukce (DSK)

V podstatě se jedná o pronájem lešení včetně montáže a demontáže

2. Pronájem sady lešení

V tomto případě si pronajímatel pouze zapůjčí materiál a montáž a demontáž si zařizuje sám